HBBV6厂 卡地亚Cartier蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

 V6的蓝气球可以说是所有蓝气球厂家中最好版本

 1.镜面的弧度和正品对版

 2.字面的字体在油泼面上有立体感,并且字体的大小更接近正品

 3.刻字清晰

 4.烧钢蓝针,色泽与正品接近

 品牌系列:蓝气球系列人群:中性表带:精钢表带机芯:瑞士原装石英机芯表壳:316精钢表底:密底表镜:蓝宝石表盘:白色表带颜色:白色表扣:蝴蝶扣包装:原装包装盒、发票、礼品袋尺寸:28mm厚度:9mm防水:30米

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表

【HBB<a href=http://www.nzfuzhu.com/gongchang/v6chang/ target=_blank class=infotextkey>V6厂</a>】完美版<a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>卡地亚</a><a href=http://www.nzfuzhu.com/tag/pinpai/kadiya/ target=_blank class=infotextkey>CARTIER</a>蓝气球系列W69011Z4小号小白女表


为什么标题上都有某某厂?


标题上有厂名的,都是在业界很有名气(可以点击查看具体介绍:复刻表工厂),当中以N厂,V6厂,ZF厂,KW厂最为主名,出来的产品都是可以以假乱真之作,堪称业界良心,代表了仿表界最高的腕表制作水准,有质量保证的精仿手表,大家可以放心使用!


大厂货又俗称超A复刻表,可以假乱真,一般仿表玩家根本看不出来,由专业的配件工厂生产,如玻璃,字面,表壳表圈,表带,电镀厂等,每个配件都是不同的生产厂家在生产,这些配件厂家都是大牌子在代工生产,类如天梭、美度、天王,飞亚达,罗西尼等等品牌腕表代工,而仿表的工艺更为复杂,为追求原版,生产工艺更是严苛(不然如何以假乱真?),这些大厂出来的腕表,如换个LOGO放专柜,随随便便都是上万的(不然那品牌手表也不会那么贵了),而只有仿表才这么便宜!


在当年天朝制表业最初发展的时候,天朝拨款从瑞士进口了十二万件瑞士设备,其中一半分给了广东,一部分分给了上海,一部分给了天津;到今天,上海发展为国内知名的上海手表厂,天津发展成为今天大家耳熟能详的海鸥制表厂,而广东东莞世界工厂发展成为今天的全世界最大的钟表配件集散地,这里集聚了全天朝最高端的制表技术,最多最名贵的手表,以及维修制表技能最高超的师傅也在这里。


这就是为什么,精仿手表都在广州,因为这里代表着全天朝最高端的制表技术。


那到底哪个厂的好?


不能说哪个厂出的货就是最好的,能有代号的都是大厂,都有其独道之处,不可否认的是他们都有共同点:仿真度高,制作精良,有健全的售后体系,更有保障,买精仿手表,认准大厂货!


至于腕表,能被你一眼相中的,那便是最好的!

相关标签: 高仿卡地亚手表

 • 类型:

  热卖女表

 • 品牌:

  卡地亚Cartier

 • 厂家:

  HBBV6厂

 • 售价:

  1600

 • ❤❤:

  加微信立减200元(支持货到付款)

 • 更新:

  2019-07-09

购买联系:QQ8268795

扫码联系购买

热卖女表

更多

    Copyright © 2014-2020 世明表业All Rights Reserved

注意:本网站仅作为世界名表高仿产品展示,并非正品,标价也并非正品价格,只供爱好者观赏收藏,禁止以假充真。